КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ / KALEJDOSKOP TALENTÓW / KALEIDOSCOPE OF TALENTS

The picturesque town of Zywiec, Poland, came alive with vibrant hues and boundless creativity as the Kaleidoscope of Talents Autumn 2023 festival unfolded in the beginning of November. This celebration of art and performance brought together after a long pause  due to pandemic a diverse array of talents, spanning various categories and age groups. With 220 participants from Latvia, Ukraine Poland, ranging from the tender age of 3 to seasoned performers, the festival promised a mesmerizing showcase of skills and artistic expressions.

The festival embraced diversity with an extensive range of categories that catered to the multifaceted talents of the participants. From dance and music to painting and vocal, the Kaleidoscope of Talents provided a platform for individuals to shine in their chosen fields. The festival’s inclusivity was truly remarkable, encouraging participants of all ages to explore and showcase their passions.

One of the most heartwarming aspects of the festival was the participation of young talents, some as young as 3 years old. The enthusiasm and unbridled energy of these budding artists added a special charm to the event. Their performances, whether in the form of a delightful dance or a captivating drawing, left the audience in awe and inspired hope for the future of the arts. The youngest group Dance Space received a sweet prize from the cafe „Ania”.

As the colors of autumn adorned Zywiec, so too did the festival leave an unforgettable mark on the hearts and minds of all who attended.

GRAND PRIX
DEJU STUDIJA «PARADĪZE»
ŁOTWA
MAYOR CUP GAYANA CHYRKINYAN KRZYWY RÓG, UKRAINA
SPECIAL PRIZE FOR THE BEST CHOREOGRAFIC PIECE TDK JUNIOR ŻYWIEC, POLSKA
AUDIENCE CHOICE AWARD INKA MICHALIK GLIWICE, POLSKA
SPECIAL SWEET PRIZE DANCE SPACE KLUB MIGRANTA KALEJDOSKOP TALENTÓW POLSKA / UKRAINA

PROTOCOL>>>

___________

Malownicze miasto Żywiec w Polsce ożyło jaskrawymi barwami i niekończącą się kreatywnością, gdy rozpoczął się festiwal Jesienny Kalejdoskop Talentów 2023. To  święto sztuki i wystąpień przyciągnęło różnorodne talenty z Łotwy, Ukrainy, Polski , obejmując różne kategorie i grupy wiekowe. Z udziałem 220 uczestników, począwszy od 3 roku życia, festiwal przedstawił fascynujący pokaz umiejętności i artystycznych wyrazów.

Festiwal przyjął różnorodność dzięki szerokiej gamie kategorii, które dostosowano do wielości talentów uczestników. Od tańca i muzyki po malarstwo i wokal, Kalejdoskop Talentów stworzył platformę do błyszczenia w wybranych dziedzinach. Inkluzywność festiwalu była naprawdę godna podziwu, zachęcając uczestników w każdym wieku do odkrywania i prezentowania swoich pasji.

Jednym z najbardziej serdecznych aspektów festiwalu było uczestnictwo młodych talentów, niektórych zaledwie 3-letnich. Entuzjazm i nieokiełznana energia tych początkujących artystów dodawały specjalnego uroku wydarzeniu. Ich występy, czy to w formie uroczych tańców czy fascynujących rysunków, pozostawiły publiczność w zdumieniu i zainspirowały do nadziei na przyszłość sztuki. Najmłodsza grupa Dance Space dostała Słodką Nagrodę od Cukierni „Ania”

Podsumowując, Jesienny Kalejdoskop Talentów 2023 w Żywcu, Polska, był wielkim sukcesem, świętując bogactwo talentów dzieci i młodzieży z różnych krajów. Z udziałem 220 uczestników w różnych kategoriach i grupach wiekowych, festiwal nie tylko pokazał różnorodność umiejętności wykonawców, ale także podkreślił jedność i przyjaźń. Jak barwy jesieni ozdabiają Żywiec, tak festiwal pozostawił niezatarte wrażenie w sercach i umysłach wszystkich uczestników.

GRAND PRIX
DEJU STUDIJA «PARADĪZE»
ŁOTWA
PUCHAR BURMISTRZA GAYANA CHYRKINYAN KRZYWY RÓG, UKRAINA
NAGRODA SPECJALNA ZA WYBITNĄ CHOREOGRAFIĘ TDK JUNIOR ŻYWIEC, POLSKA
PUCHAR PUBLICZNOŚCI INKA MICHALIK GLIWICE, POLSKA
NAGRODA SPECJALNA — SŁODKA DANCE SPACE KLUB MIGRANTA KALEJDOSKOP TALENTÓW POLSKA / UKRAINA

PROTOKÓŁ>>>

 

_____

Живописный город Живец в Польше ожил яркими красками и неиссякаемым творчеством на фестивале «Калейдоскоп талантов Осень 2023». Этот  праздник искусства и выступлений собрал разнообразие талантов, охватывая различные категории и возрастные группы. С участием 220 участников от 3 лет и старше из Латвии, Украины и Польши, фестиваль представил собой завораживающий показ талантов и художественных выражений.

Фестиваль объединил разнообразие категорий, учитывая многообразие талантов участников. От танца и музыки до живописи и вокала, «Калейдоскоп талантов» предоставил площадку для творческого самовыражения участников. Инклюзивность фестиваля была поистине замечательной, поощряя участников всех возрастов исследовать и демонстрировать свои таланты.

Одним из самых трогательных моментов фестиваля стало участие молодых талантов, некоторым из которых всего 3 года. Энтузиазм и неудержимая энергия этих маленьких артистов добавили особое очарование мероприятию. Их выступления, будь то в форме веселого танца или завораживающего рисунка, оставили зрителей в восторге и внушили надежду на будущее искусства. Самая младшая группа Dance Space получила Сладкий приз от Кондитерской «Аня»

«Калейдоскоп талантов Осень 2023» в Живце, Польша, стал ярким событием, отмечая богатство талантов детей и молодежи из разных стран. Как цвета осени украшают Живец, так и фестиваль оставил неизгладимый след в сердцах и умах всех присутствовавших.

GRAND PRIX
DEJU STUDIJA «PARADĪZE»
ŁOTWA
КУБОК БУРГОМИСТРА GAYANA CHYRKINYAN KRZYWY RÓG, UKRAINA
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ ХОРЕОГРАФИЮ TDK JUNIOR ŻYWIEC, POLSKA
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ INKA MICHALIK GLIWICE, POLSKA
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛАДКИЙ ПРИЗ DANCE SPACE KLUB MIGRANTA KALEJDOSKOP TALENTÓW POLSKA / UKRAINA

ПРОТОКОЛ>>>